POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników strony internetowej www.forseepower.com (dalej jako „Strona”) o naszej polityce ochrony ich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, (dalej jako „Rozporządzenie”).
Dane osobowe można zdefiniować jako wszelkie informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby fizycznej. Podczas przeglądania stron Serwisu dane osobowe użytkownika mogą być zbierane w celach i na podstawach prawnych opisanych w niniejszej polityce prywatności. Niniejsza polityka prywatności może być w każdej chwili modyfikowana. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z jej najnowszą wersją na Stronie przed rozpoczęciem jej przeglądania.
Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu www.forseepower.com.

IDENTYFIKACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych jest Forsee Power, spółka akcyjna o kapitale 3.941.690 euro, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 494 605 488, numer VAT FR07494605488.

Jej siedziba mieści się pod adresem 1 boulevard Hippolyte Marquès, 92400 Ivry-sur-Seine.
Zgodnie z Rozporządzeniem, Forsee Power, jako administrator danych, określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

 

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Zebrane dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane oraz zgodnie z okresami przechowywania wymaganymi przez prawo i zaleceniami Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). W zależności od stron i formularzy gromadzonych danych, gromadzone dane są opisane w poniższej tabeli.

Zebrane dane Cele przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okresy przechowywania
Dane kontaktowe i identyfikacyjne wnioskodawców oraz dane związane z życiem zawodowym Zarządzanie rekrutacją Umowa / Zgoda 2 lata od ostatniego kontaktu z wnioskodawcą
Dane kontaktowe i identyfikacyjne klientów Zarządzanie relacjami z klientami i prospektami Umowa / uzasadniony interes / zgoda 3 lata od ostatniego kontaktu z potencjalnym kandydatem

*Dane kontaktowe i identyfikacyjne: tytuł grzecznościowy, nazwisko, imię, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu, kraj zamieszkania itp.
*Dane związane z życiem zawodowym: Życiorys, status zawodowy, wykształcenie, szkolenia, odznaczenia, dyplomy itp.
Dane te są gromadzone przez Forsee Power głównie w celu umożliwienia przetwarzania zapytań użytkownika, komunikacji z użytkownikiem lub wysyłania mu informacji handlowych.
Dane te umożliwiają nam również sprawdzenie, czy profil kandydata jest odpowiedni dla naszej firmy.

 

ODBIORCY ZGROMADZONYCH DANYCH

Dane użytkownika mogą być przekazywane wewnętrznym służbom Forsee Power, odpowiedzialnym za obsługę wniosków użytkownika.

Dane te mogą być również przekazywane na żądanie właściwym organom, w szczególności organom publicznym, w celu wypełnienia przez Forsee Power zobowiązań prawnych.

Ponadto dane użytkownika mogą być przekazywane zewnętrznym usługodawcom, którzy przetwarzają je w imieniu Forsee Power jako podmioty przetwarzające. Wszelkie przetwarzanie tych danych przez podmioty przetwarzające odbywa się na polecenie i pod nadzorem Forsee Power jako administratora danych. Przekazywanie danych użytkownika podmiotom przetwarzającym jest monitorowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa tych danych.

 

ZABEZPIECZANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
Jako administrator danych, Forsee Power podejmuje odpowiednie środki w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności danych użytkownika. Forsee Power zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec zniekształceniu, uszkodzeniu lub dostępowi do danych przez nieuprawnione osoby trzecie, nie gwarantuje jednak wyeliminowania wszystkich zagrożeń.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA
Zgodnie z rozporządzeniem użytkownik ma prawo do dostępu, prawo do sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pod pewnymi warunkami użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych lub wycofać zgodę.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (DPO)

Firma Forsee Power wyznaczyła inspektora ochrony danych (DPO) odpowiedzialnego za zapewnienie ochrony danych osobowych i przestrzeganie prawa przez firmę. Użytkownicy mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych w celu uzyskania informacji lub skorzystania z przysługujących im praw pod następującym adresem:

Forsee Power
Inspektor ochrony danych
1 boulevard Hippolyte Marquès
92400 Ivry-sur-Seine

lub pocztą elektroniczną na adres: dpo.forseepower@forseepower.com.
Użytkownik ma również prawo do składania skarg bezpośrednio do CNIL na stronie internetowej www.cnil.fr.

 

PRZEKAZYWANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
W przypadku przekazywania danych użytkownika do spółki zależnej Forsee Power lub do strony trzeciej, znajdującej się poza Unią Europejską, Forsee Power zapewnia, że przekazywanie danych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem oraz w sposób zapewniający odpowiednią ochronę danych.